Eficiència energètica

La millora de l’eficiència energètica es basa en l’optimització dels processos tant en els nostres serveis administratius, tot fent un control acurat dels consums, fent sempre que sigui possible ús de llum natural, equips de baix consum, així com en la realització del projecte i posterior execució i construcció del mateix, tot fent especial incís en els consum i tipologia de matèries primeres, consums energètics, processos de treballs, ús d’energies renovables, ús d’aparells de baix consum, etc . En aquesta mateixa línia, es treballa cap a processos de treball enfocats al residus zero, de manera que donem especial importància a la re valorització i reciclatge dels que produïm. 

Igualment, a Façanes ens preocupa el consum just d’energia i és per això que col·laborem amb experts en gestió i millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en edificacions, tant existents com d’obra nova, amb l’objectiu final de reduir el consum d’energia tot augmentant el confort dels usuaris. 

Aïllament de façanes

Façanes realitza l’estudi per a poder determinar la millor solució pel tractament d'aïllaments de façanes, comprenent les següents solucions:

 • SATE
 • Revestiment amb suro projectat.
 • Injecció cel·lulosa a càmeres
 • Pintures termoaïllants.
 • Façanes ventilades
 • Pintures termoaïllants.
 • Façanes ventilades

A Façanes som especialistes en l’execució amb personal propi del sistema SATE, el qual consisteix en l’aplicació en l’envolvent dels edificis existents d’un material aïllant fixat al suport tant amb adhesiu com amb elements mecànics. Mitjançant aquest sistema, s’eviten els ponts tèrmics de l’edifici de manera que s’optimitza tant el confort tèrmic de l’habitatge com l’acústic, podent obtenir una millor classificació energètica del mateix. Així, doncs, construïm i rehabilitem edificis, per a convertir-los en més eficients energèticament.

Sostenibilitat

La sostenibilitat és la base de la nostre feina. És la manera en que entenem la construcció i la rehabilitació des de la fase de projecte fins l’entrega de l’obra al Client, de manera responsable, tot buscant optimitzar recursos naturals i sistemes de l’edificació i rehabilitació de tal manera que es minimitzi l’impacte dels edificis sobre el medi ambient, els seus habitants i, per tant, els usuaris de les nostres obres. Treballem, en aquest sentit, per reutilitzar el major % de residus de les nostres obres, reduir la petjada de carboni i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle així com el consum de recursos naturals limitats en el sector de la construcció.

Benestar i confort dels usuaris

Els edificis han de complir amb els objectius per tal de desenvolupar-hi les activitats per a les quals van ser concebuts, ja sigui un habitatge, una escola, oficines… Per això, han d’estar dissenyats, construïts i utilitzats de manera que assegurin aquesta confortabilitat, tant en l'àmbit tèrmic, atmosfèric, visual com en l’acústic. 

Tots els edificis han de complir amb els objectius per tal de desenvolupar-hi les activitats per a les quals van ser concebuts o rehabilitats. Per això, els edificis han d’estar dissenyats, construïts i utilitzats de manera que assegurin aquesta confortabilitat, tant en l'àmbit tèrmic, atmosfèric, visual com en l’acústic. 

Beneficis d'un edifici de baix consum - Passivhaus

Reducció del consum de la refrigeració i calefacició d’un 75% mitjançant un disseny acurat en el que es tenen en compte les condicions climàtiques que envolten el nostre edifici per generar un ambient interior confortable amb un consum energètic pràcticament nul.

S’aprofiten i s’optimitzen els recursos disponibles —com ara l’orientació, la llum solar, l’ombreig, els guanys de calor o la ventilació natural, entre altres—, per aconseguir reduir les necessitats de calefacció i refrigeració a l’interior de l’habitatge al mínim.

Valor patrimonial afegit, mitjançant el disseny avantguardista pel que fa a sostenibilitat i la construcció i tenint en compte les fonts d’energia renovables naturals de l’emplaçament en què s’alça l’habitatge.

Contribueix a frenar el canvi climàtic ja que la seva construcció està relacionada a l’arquitectura ecològica, en la qual prevalen els recursos constructius i energètics sostenibles no tan sols durant el procés de construcció, sinó també durant tot el temps de vida de l’habitatge.

Gestió integral

Per tal d’assolir els objectius de màxim confort i mínim consum, la proposta que fem a Façanes implica oferir una gestió integral del projecte a executar, sigui una obra nova o bé una rehabilitació. 

Els criteris en els quals ens basem per garantir la qualitat del nostre servei a l’hora de fer aquesta gestió integral són:

 • Sinergies professionals: és primordial una bona comunicació entre totes les parts per aconseguir l’èxit dels projectes, que tinguin un bon disseny, s’executin i es gestionin de la millor manera possible. En aquest sentit, oferim l’opció de realitzar el projecte de les obres així com la posterior construcció de les mateixes.
 • Durabilitat: Dotem els nostres projectes de materials de primeres marques, amb productes que disposen de marcatge CE, i posant a l’abast dels nostres Clients el coneixement de que disposem per tal de que els sistemes i tècniques constructives previstes en el projecte ofereixin la màxima durabilitat pels usuaris dels nostres edificis.
 • Mesurabilitat: Totes les millores d’eficiència energètica que oferim són mesurables, ja que tot allò que no es pot mesurar, no es pot avaluar ni millorar.
 • Projecte i gestió de les obres: disposem de serveis tècnics per tal de poder elaborar el projecte complert de les nostres obres i posteriorment poder-les executar amb personal d’obra i mitjans propis, amb l’objectiu de complir tant amb el termini d’execució previst com en l’import econòmic pressupostat de les mateixes. En aquesta mateixa línia, fem una gestió acurada dels nostres subcontractistes i industrials, els quals són col·laboradors habituals de Façanes, amb experiència contrastada en les seves tasques.

Rehabilitació energètica

 • Anàlisi: en una rehabilitació energètica ens basarem principalment en l’anàlisi dels factors que influeixen en les necessitats energètiques i el consum final d’energia d’un edifici.
 • Diagnòstic i solucions: un cop elaborat l’anàlisi, efectuarem un diagnòstic que anirà unit a la proposta d’una sèrie d’actuacions per tal d’aconseguir un determinat nivell d’estalvi en la factura energètica de l’edifici.
 • Execució i seguiment: en aquesta fase implementarem en l’obra les mesures seleccionades per assolir els objectius inicials.